เปลี่ยนการแสดงผล thA-AA+

กลุ่มกฎหมายและคดี สพม.ลยนภ

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลาภู โดยกลุ่มกฎหมายและคดี เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานวินัยเชิงรุกให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้มีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยอย่างถูกต้องและทั่วถึง ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม นำการบริหารงานวินัยภายใต้กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์

^